Exploring the Enchanting Zhukeng River Trail in Chiayi, Taiwan 

The Longgong Waterfall.

The Longgong Waterfall (龍宮瀑布) along the Zhukeng River Trail in Chiayi, Taiwan. (Image: Billy Shyu via Nspirement)

Yilan Longtan Lake Has Fascinating Walking Trails and Fish Ladders

Yilan Longtan Lake tourist attraction.

Yilan Longtan Lake is a famous tourist attraction in northern Taiwan’s Yilan County. (Image: Billy Shyu via Nspirement)