Hongzhi Emperor Zhu Youcheng, the Supreme Leader of China

The Hongzhi Emperor and Empress Xiaokangjing.

When the Hongzhi Emperor was 17, he married his adored bride Zhang, who eventually became Empress Xiaokangjing. (Image: Public Domain)