Dhaka Muslin: Resurrecting an Exquisite Sought-After Fabric

A woman wearing Dhaka muslin.

A woman in fine Dhaka muslin, 18th century. (Image: via Wikimedia Commons)