The Shifen Waterfall in Taiwan

Shifen Waterfall in Taiwan.

Shifen Waterfall in Taiwan. (Image: Billy Shyu via Nspirement)