The Story of An Amazing Mother: Wang Shu-Zhen

Wang Shu-Zhen and her children.

Wang Shu-Zhen and her 13 children. (Image: via Public Domain)